środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 476 - kolor żółty

476 

Początek trasy znajduje się w  Niedzieliskach (mapa 2),  przez którą przebiegają razem szlaki: czarny (trasa nr 473) i czerwony (trasa nr 482). Szlak żółty kieruje się  drogą polną w  kierunku południowym do niewielkiego parkingu na końcu ul. Podwale. Po lewej stronie pracowniczy ogród działkowy POD  „Warpie”. My skręcamy w prawo w dół w  ul. Bogusławskiego, a na jej  końcu po  dojechaniu do  ul. Piekarskiej w  lewo. Po  prawej stronie widzimy zabudowę przemysłową –  budynek transformatorowni szybu Leopold (106). Przejeżdżamy do  przejścia podziemnego pod Trasą Śródmiejską (mapa 6),  ostrożnie!!! zjeżdżamy w  dół pochylnią dla  niepełnosprawnych i  przejeżdżamy na  drugą stronę. Jedziemydalej ul.  Piekarską. Za  zakrętem po lewej stronie budynek Szkoły Podstawowej nr  6 (25) i lekko pod górę do skrzyżowania. Tutaj po lewej stronie zabytkowa zabudowa Jerozolimy (26). Uwaga! Jadąc w  odwrotnym kierunku po  przejechaniu pod  Trasą Śródmiejską przejeżdżamy przez ul. Piekarską i wjeżdżamy od  razu w  ul. Działkową. Jedziemy najpierw drogą ceglaną, a następnie po kostce granitowej do  końca pod  górę do  ul. Podwale. Tu  skręcamy w  lewo i  dalej cały czas prosto do szlaków czarnego i czerwonego. Za przejściem podziemnym skręcamy w  lewo i  jedziemy dalej ul. Ławczaną. Po  lewej stronie znajduje się  niewielki pomnik-obelisk (21) upamiętniający śmierć w czasie
wojny światowej gwardzisty Janka Martyniaka. Dojeżdżamy do  dawnego przejścia przez zlikwidowany tor  kolejowy. Pokonujemy je  i dalej jedziemy na  prawo ul.  Towarową, a następnie po przekroczeniu Alei Piłsudskiego, ul. Wilczą objeżdżamy os. Podłęże i  docieramy do  lasu. W  tym miejscu ma  początek czerwony szlak (trasa nr  479) do  Jelenia. Jadąc dalej ul. Wilczą dotarlibyśmy do pomnika przyrody (22). Nasza trasa skręca w  prawo do  lasu, po  przekroczeniu czynnego toru kolejowego (Uwaga!) kierujemy się w stronę Osiedla Stałego. Po  lewej stronie za  ścianą lasu znajduje się  zabudowa Wesołego Miasteczka i Kolonii Artur. Nasza trasa pokrywa się tutaj ze ścieżką edukacyjną na  terenie kompleksu leśnego wokół Elektrowni Jaworzno III. Przy drodze leśnej pomnik (mapa 2) upamiętniający tragiczne wydarzenia i ofiary terroru komunistycznego, więzione i zamordowane w Centralnym Obozie Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w  Jaworznie 1947-1949 r.  Pomnik został uroczyście odsłonięty przez prezydentów Polski – Aleksandra Kwaśniewskiego i  Ukrainy –  Leonida Kuczmę (24). W  kolejnym miejscu odpoczynku możemy poświęcić chwilę na  zadumę nad  historią tej  ziemi. Dojeżdżamy do  ul. Inwalidów Wojennych i skręcamy w  lewo (mapa 1). Poprawej stronie tereny, na których znajdował się utworzony 15  czerwca 1943 r. podobóz hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W latach 1947-49 funkcjonował tu  utworzony 23  kwietnia 1947r. decyzją Biura Politycznego KC PPR Centralny Obóz Pracy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Przeznaczony był  dla Łemków i  Ukraińców przesiedlanych ze  swoichziem, którzy podejrzani byli o  współpracę lub sympatyzowanie z OUN i UPA. Kierowano tam inteligencję ukraińską, księży greckoka-tolickich i  osoby podejrzane aresztowane w czasie „Akcji Wisła”. W obozie tym znalazło się  prawie 3900 więźniów. Centralny Obóz Pracy w  Jaworznie funkcjonował do lutego 1949 r. Później, do 1956 r. działało tam Progresywne Więzienie dla Młodocianych w Jaworznie, nazywanych obecnie „Jaworzniakami”. Wśród skazanych w obozie tym oprócz Ukraińców znaleźli się  przede wszystkim polscy działacze niepodległościowi, żołnierze AK,  górnicy, Niemcy. Udając się w prawo ul.  Inwalidów Wojennych dojedziemy do  Szkoły Muzycznej przed którą Obelisk -  Młodocianym Więźniom Politycznym 1951-1956 (94). Po kilkuset metrach przejeżdżamy ostrożnie przez tory kolejowe i dojeżdżamy do ul.Wojska Polskiego. Tutaj znajduje się początek szlaku czarnego (trasa nr 473). Dalej jedziemy w  lewo ścieżką rowerową, której pomysłodawcą była Elektrownia Jaworzno III. Miała zapewniać pracownikom bezpieczny dojazd od pracy. Za ul. Energetyków z prawej strony dochodzi czarny szlak (trasa nr  472), z  którym jedziemy (mapa 5) aż do ul. Promiennej. Tu w lewo odbija czarny szlak, a jednocześnie dochodzi szlak niebieski (trasa nr 28). Razem ze  szlakiem niebieskim jedziemy prosto ul. Wojska Polskiego. 300 m za  torami kolejowymi nasz szlak skręca w prawo w ul. Mysłowicką, natomiast szlak niebieski biegnie prosto ul.  Wojska Polskiego do  Mysłowic. My jedziemy lasem przez około 1000 m, a następnie drogą gruntową w  kierunku rzeki Przemszy. Przejeżdżamy pod  wiaduktem (mapa 1)  drogi S1  nad brzegiem Przemszy do  granicy z  Sosnowcem. Dalej bez  szlaku jedziemy wzdłuż rzeki, by  osiągnąć miejsce określane jako „Trójkąt Trzech Cesarzy”, czyli znany z historii zbieg granic trzech państw: Rosji, Prus i  Austrii (90). Miejsce, w  którym Biała i Czarna Przemsza łączą się ze sobą tworząc rzekę Przemszę, leży obecnie na terenie Sosnowca, gdyż w 1953 r. wchodząca w skład Jaworzna dawna graniczna osada Jęzor została przyłączona do tego miasta. Z tego powodu po stronie dawnego zaboru austriackiego nie ma żadnego obelisku upamiętniającego to  szczególne miejsce. Jadąc brzegiem rzeki należy uważać, by nie ześlizgnąć się do wody - w  najniebezpieczniejszy miejscu zabudowana została barierka zabezpieczająca.